บัตรผู้โดยสาร

ซื้อบัตรผู้โดยสารอย่างไร

ท่านจะซื้อบัตรผู้โดยสารผ่านเว็บไซต์ http://www.juneyaoair.com/en ซึ่งเป็นเวปของสายการบินโดยตรง หรือติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้าของสายการบิน โทร. 021-95520 หรือ 4007006000 หรือสามารถดาวน์โหลดแอฟทางมือถือในการจองตั๋วเครื่องบินก็ได้

หากผู้โดยสารซื้อบัตรผู้โดยสาร ควรสังเกตุดังนี้

ขณะที่จองตั๋ว ควรกรอกชื่อ เลขบัตรประจำตัวให้ถูกต้อง และระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านได้ 24 ชั่วโมง เพื่อที่ทางสายการบินสามารถติดต่อกับผู้โดยสารได้ทันทีเมื่อมีการปลี่ยนแปลง และควรอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรผู้โดยสารให้ละเอียด เช่น เงื่อนไขการใช้บัตรผู้โดยสารราคาพิเศษ ข้อกำหนดต่างๆ การขนส่งสัมภาระ เป็นต้น หากผู้โดยสารต้องการบริการอาหารพิเศษ กรุณาระบุขณะที่ทำการจองบัตรผู้โดยสาร แนะนำให้ขอระบุก่อน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หากผู้โดยสารจัดซื้อบัตรผู้โดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ กรุณาทำความเข้าใจกับกฎระเบียบ หนังสือวีซ่าของประเทศนั้นๆ และโปรดสำรวจหนังสือเดินทางที่ผู้โดยสารได้ถืออยู่ว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นของตัวผู้โดยสารเอง

ซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ควรทำอย่างไร

โปรดล็อกอินเว็บไซต์http://www.juneyaoair.com/en ลงทะเบียนเป็นสมาชิกหลังจากนั้นก็สามารถซื้อบัตรผู้โดยสารได้แล้ว โปรดอ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียดของบัตรผู้โดยสาร เกี่ยวกับการขอคืนเงิน การเปลี่ยนบัตรผู้โดยสาร ก่อนที่ท่านจะดำเนินการออกบัตรผู้โดยสาร เพื่อให้การเดินทางของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น

หากท่านสั่งซื้อบัตรผู้โดยสารเครื่องบินที่เว็บไซต์อื่น ควรตรวจสอบหรือสอบถามผู้ให้บริการว่าเว็บไซต์ได้จดทะเบียนอุตสาหกรรมและการค้า และเอกสารรับรองจากสมาคมการขนส่งการบินแห่งหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงบัตรผู้โดยสารเครื่องบิน

หากต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินวันที่และประเภทชั้นเป็นต้นหลังจากท่านได้ทำการจองบัตรผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนั้น จะนับเป็นการกระทำโดยความสมัครใจ การเปลี่ยนแปลงโดยความสมัครใจจะมีข้อกำหนดบางอย่าง ซึ่งบัตรผู้โดยสารราคาพิเศษจะมีเงื่อนไขกำหนดไว้ที่แตกต่างกัน ออกไปตลอดจนไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

การคืนบัตรโดยสารเครื่องบินควรทำอย่างไร

การคืนบัตรโดยสารเครื่องบินจะต้องทำกับสถานที่ที่ท่านทำการสั่งซื้อและอยู่ ในช่วงระยะเวลาที่ตั๋วกำหนดเท่านั้น และทำตามข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง และ การคืนบัตรโดยสารจะต้องนำบัตรประจำตัวไปยื่นพร้อมกับบัตรโดยสาร เมื่อนำมายื่นเพื่อคืนเงิน ทางสายการบินจะดำเนินเรื่องให้แก่เจ้าของบัตรผู้โดยสารหน้าตั๋วเท่านั้น หากผู้โดยสารได้ซื้อตั๋วในราคาพิเศษ จะต้องดูเงื่อนไขของตั๋วอีกครั้งหนึ่ง

ทำ บัตรผู้โดยสารชนิดกระดาษสูญหาย

หากทำบัตรโดยสารชนิดกระดาษสูญหาย ผู้โดยสารจะต้องยื่นคำร้องขอแจ้งบัตรโดยสารหายเป็นลายลักษณ์อักษร หากบัตรโดยสารเครื่องบินได้ถูกบุคคลอื่นนำมาสวมรอยใช้ก่อนที่ผู้โดยสารจะยื่นคำร้องขอแจ้ง ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ หลังจากยื่นคำร้องแล้ว ทางสายการบินจะทำการคืนเงินให้ภายใน 30 วัน หากบัตรโดยสารเครื่องบินนั้นเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศควรทำภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด