ผู้โดยสารพิเศษ

ผู้โดยสารพิเศษ คือ ผู้โดยสารนั่งรถเข็น ผู้โดยสารที่ต้องนอนเปลหาม เด็กที่เดินทางโดยลำพัง ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาในการมองเห็น ผู้มีปัญหาในการได้ยินเสียง สตรีมีครรภ์ทารก ผู้โดยสารที่เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพและผู้โดยสารอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือหรือการดูแลป็นพิเศษและเหมาะสมกับเงื่อนไขการขนส่งที่ได้กำหนดไว้ ในระหว่างเที่ยวบินหรือระหว่างการเดินทาง เนื่องด้วย บริษัทได้คำนึงถึงฐานะ การกระทำ อายุ และสุขภาพของผู้โดยสาร เราจึงขอแนะนำให้ท่านมาสอบถามทางสายการบินก่อนเดินออกเดินทาง

การจำกัดจำนวนของผู้โดยสารพิเศษ

ผู้โดยสารพิเศษต้องมีจำนวนไม่เกิน 5 ท่านในแต่ละเที่ยวบิน

ผู้โดยสารทารก

ผู้โดยสารทารก

เนื่องจากทารกยังไม่มีภูมิต้านทานที่ดีพอ ฟังก์ชันระบบหายใจยังไม่สมบูรณ์ ท่อยูสเตเชียน (Eustratian tube) ยังมีขนาดเล็กและสั้น ปริมาณต่อมสร้างเมือก (Mucous gland) ในเยื่อบุทางเดินหายใจมีมาก เวลาเครื่องบินลงจอดหรือขึ้น ความดันเปลี่ยนแปลงกะทันหัน จะทำให้ผลกระทบต่อร่างกายเป็นอย่างมาก และทารกรักษาการสมดุลของความดันระหว่างภายในกับภายนอกของเยื่อแก้วหู ดังนั้น ทางสายการบินจึงไม่อนุญาติให้ทารกที่มีอายุต่ำกว่า 14 วันหรือทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน เดินทาง

จะคิดค่าบัตรโดยสารของทารกและค่าบริการใช้สนามบิน (Airport Construction Fee ) และค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel surcharges) อย่างไร

ทางสายการบินจะคิดค่าบัตรโดยสารของทารกในอัตรา 10%ของราคาบัตรโดยสารเต็มจำนวน (คิดจาก Y)สำ หรับค่าการใช้สนามบิน (Airportt Construction Fee ) และค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel surcharges) จะไม่คิดค่าธรรมเนียม และ ผู้โดยสารผผู้ใหญ่หนึ่งท่านสามารถเดินทางพร้อมเด็กทารกได้เพียว1 คนเท่านั้น

ทางสายการบินมีการจัดเปลทารกให้บริการหรือไม

Economy Class ได้จัดเปลทารกให้บริการ 2คันใน 1 เที่ยวบิน หากต้องการใช้บริการ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค่สัมพันธ์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ส่วน first class ไม่มีเปลทารกให้บริการ

เปลทารกมีขนาดอย่างไร น้ำหนักที่บรรทุกได้มากที่สุดเท่าไร่ และใช้งานอย่างไร

1. ขนาด 750 ม.ม.*340 ม.ม. *225 ม.ม.
2. สามารถบรรจุน้ำหนักได้ไม่เกิน 11กิโลกรัม
3. เปลทารกจะจัดวางที่แถวแรกในeconomy class หลังจากเครื่องบินขึ้นแล้ว ทารกจะต้องถูกนำมาไว้ในเปลและ ตรวจสอบว่าได้คาดเข็มขัดและล็อคเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ผู้โดยสารที่เดินทางไปพร้อมกับเด็กทารกต้องยืนยันว่า เด็กทารกที่เดินทางมีน้ำหนักและขนาดไม่เกินมาตราฐานของเปล และนำเปลทารกมาจัดเก็บให้เรียบร้อยก่อนเครื่องจะลงจอด 30 นาที

น้ำหนักกระเป๋าเดินทางของเด็กทารก

เด็กทารกไม่มีน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง แต่ทางสายการบินอนุญาติให้โหลดรถเข็นเด็กพับได้จำนวน 1 คันสำหรับเด็กทารก 1 คน

ผู้โดยสาร ที่เป็นสตรีมีครรภ์

สำหรับผู้โดยสารสตรีมีครรภ์

สายการบินของเราอนุญาจิให้ผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 32 สัปดาห์ เดินทางได้ ยกเว้นแต่ว่าทางแพทย์ไม่อนุญาติให้โดยสารทางเครื่องบิน ส่วนผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 32-35 สัปดาห์ หากต้องการเดินทางเครื่องบิน จะต้องยื่นเอกสารยืนยันจากหน่วยงานโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไป ว่าอนุญาติให้โดยสารทางเครื่องบินได้ พร้อมทั้งต้องกรอกเอกสารยืนยันก่อนก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง สาวนผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์เกิน 35 สัปดาห์ขึ้นไป ทางสายการบินเราไม่อนุญาติให้เดินทางเนื่องจากการเดินทางมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้โดยสารสตรีมีครรภ์ หากตัดสินใจจะเดินทางจริงๆ โปรดแจ้งสภาพสุขภาพของท่านให้กับทางสายการบินทราบ เพื่อสร้างความมั่นใจในสุขภาพของผ๔โดยสารและเด็กทารกในครรภ์ หากเกิดอุบัติเหตุ ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ

เด็กที่เดินทางเพียงลำพัง

คำ นิยามของเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง

เด็กที่มีอายุระหว่าง 5 - 12 ขวบ ซึ่งเดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปร่วมเดินทางไปด้วย ต้องยื่นคำร้องขอบริการเด็กที่เดินทางเพียงลำพังยังศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ก่อนจองตั๋วโดยสาร ทางสายการบินเรามีการจำกัดจำนวนของเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง ในแต่ละเที่ยวบิน ดังนั้น โปรดยื่นคำร้องก่อน 48 ชั่งโมง เพื่อจะให้การเดินทางราบรื่นได้

ทางสายการบินอนุญาติเด็กเดินทางเพียงลำพังหรือไม่

ทางสายการบินอนุญาติให้เด็กที่มีอายุมากกว่า 5ขวบ สามารถเดินทางตามลำพังได้ แต่จะต้องยื่นคำร้องขอบริการเด็กที่เดินทางเพียงลำพังก่อนที่จะจองบัตรโดยสาร แต่เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ขวบ จะต้องมีผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วย

ค่าบัตรโดยสารของเด็กที่เดินทางลำพัง

จ่ายเพียงค่าตั๋วโดยสารสำหรับเด็ก ไม่ต้องเสียค่าอื่นๆ

ซื้อตั๋วโดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพังอย่างไร

ผู้ปกครองต้องยื่นคำร้องขอสำหรับการเดินทางของเด็กที่ต้องเดินทางเพียงลำพัง ก่อนเดินทาง48 ชั่วโมง และต้องยอมรับเงื่อนไขของทางสายการบิน เมื่อทางสายการบินตกลง จึงสามารถจัดการจองตั๋วเคื่องบิน การจองตั๋วผู้โดยสารเด็กเดินทางเพียงลำพังจะต้องกรอก “ใบโดยสารเครื่องบินสำหรับเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองในการเดินทาง” พร้อมทั้งยื่นสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของเด็ก และบัตรประจำตัวของพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครองด้วยพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องส่งเด็กที่เดินทางเพียงลำพังที่สถานที่ขึ้นเครื่องบิน จัดคนมารับและดูแล และเสนอชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทของผู้รับส่งเด็กที่สถานีปลายทาง

ผู้โดยสารต้องการขอรับบริการอาหารพิเศษ

ร้องขอบริการอารหารพิเศษอย่างไร

การขอรับบริการอารหารพิเศษต้องแจ้งขอก่อนออกเดินทาง ๒๔ ชั่วโมง โดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

หลังจากตั๋วโดยสารได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จะต้องยื่นคำ ร้องขอบริการอารหารพิเศษไหม่ไหม

ต้องการ