เกร็ดความรู้ของผู้โดยสาร

การจองที่นั่ง

หากผู้โดยสารจองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว จะต้องเดินทางตามที่ได้จองไว้ บัตรโดยสารแบบไม่จำกัดเวลาก็ต้องจองที่นั่งให้เรียบร้อย ผู้โดยสารที่จองที่นั่งเรียบร้อยจะต้องชำระเงิน ในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลาที่กำหนด ที่นั่งที่ได้ทำการจองไว้จะถูกยกเลิก

การซื้อบัตรโดยสาร

เมื่อต้องการซื้อบัตรโดยสาร โปรดยื่นเอกสารที่ถูกต้อง (บัตรประจำตัว พาสปอร์ต วีซ่า เป็นต้น) และ ทำรายการ "การซื้อบัตรโดยสาร" หากผู้ป่วยต้องการซื้อบัตรโดยสาร ให้นำใบรับรองแพทย์มายื่นควบคู่เพื่อยืนยันว่าสามารถเดินทางได้จริง เรื่องการอนุญาติให้ผู้ป่วยเดินทางได้นั้น ให้อ้างอิงจาก "เงื่อนไขการขนส่ง"

การยืนยันที่นั่งอีกครั้ง

ผู้โดยสารที่ถือตั๋วโดยสารเที่ยวบินต่อเนื่องหรือตั๋วสองขา การหยุดพักในสถานที่ใดที่หนึ่งเกินกว่า 72 ชั่วโมง ต้องการใบ การยืนยันที่นั่งอีกครั้งก่อน เที่ยงวันที่สองวันก่อนที่เครื่องออกเดินทางในสนามบินหยุดพัก หากไม่มีใบนี้จะเลิกที่นั่ง

บัตรโดยสารเครื่องบิน

บัตรโดยสารเครื่องบินคือหลักฐานเบื้องต้นของสายการบินกับผู้โดยสาร บัตรโดยสารเครื่องบินมี 2 ชนิดคือ บัตรโดยสารชนิดกระดาษ และบัตรโดยสารอีเล็กทรอนิก บนบัตรโดยสารเครื่องบินจะระบุชื่อเต็มของบุคคลที่ทำการจอง และไม่อนุญาติให้โอน หรือเปลี่ยนชื่อเป็นบุคคลอื่น มิฉะนั้นจะเป็นบัตรโดยสารเปล่า และไม่สามรถเรียกเงินคืนได้ บัตรโดยสารเครื่องบินมีระยะเวลาในการเปลี่ยนภายใน1 ปี จากวันที่ซื้อบัตรโดยสาร ส่วนบัตรโดยสารราคาพิเศษจะมีระยะเวลากำหนด ผู้โดยสารจะต้องเดินทางตามวันที่ได้จองไว้

บัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิก

ผู้โดยสารควรมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อ เมื่อซื้อบัตรโดยสารอีเล็กทรอนิก บัตรโดยสารอีเล็กทรอนิกเป็นใบสำคัญในการชำระเงิน เพื่อพิสูจน์ว่าผู้โดยสารได้ซื้อบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการเช็คอิน และตรวจสอบความปลอดภัย

บัตรโดยสารสำหรับเด็กและทารก

อายุของเด็กจะต้องมีอายุตั้งแต่2ขวบแต่ไม่เกิน 12 ขวบ จึงสามารถซื้อบัตรโดยสารเด็กได้ หากอายุน้อยกว่า 2 ขวบ จะต้องซื้อบัตรโดยสารทารกซึ่งจะไม่มีที่นั่ง ถ้าหากทารกต้องการซื้อบัตรโดยสารเด็กให้ติดต่อสอบถามค่าบัตรโดยสารกับพนักงาน ผู้โดยสารผู้ใหญ่ต่อทารก2คน หากมากกว่านั้นจะต้องซื้อบัตรโดยสารเด็ก

การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเครื่องบิน

หลังจากที่ผู้โดยสารจองบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ก็ยังสามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน วันที่ และที่นั่งได้ แต่หากจองบัตรโดยสารที่มีราคาพิเศษ จะต้องอ่านตามข้อตกลงของสายการบิน

การสูญหายตั๋วเครื่องบิน

หากผู้โดยสารทำบัตรโดยสารหาย ซึ่งยังอยู่ในระยะที่กำหนด ให้นำใบเสร็จเกี่ยวกับการซื้อบัตรโดยสารและใบแจ้งความบัตรโดยสารหายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ มายื่นแจ้งที่เคาเตอร์ขายตั๋วของสายการบิน และกรอกเอกสารเกี่ยวกับบัตรโดยสารสูญหาย หากทางสายการบินตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริงและตรงตามเงื่อนไข ทางสายการบินจะทำการออกบัตรใหม่และคิดค่าธรรมเนียม บัตรโดยสารใหม่ไม่อนุญาติให้เปลี่ยนแปลง ขอคืนเงิน และโอนย้าย หากผู้โดยสารมาแจ้งซึ่งเกินระยะกำหนดมา 30 วัน ผู้โดยสารจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และหากมีบุคคลอื่นสวมรอยนำมาใช้ ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ

การขอคืนบัตรโดยสาร

หากผู้โดยสารไม่ได้ใช้บัตรโดยสารเครื่องบินในระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ ผู้โดยสารสามรถนำมาคืนบัตรโดยสารได้ แต่หากบัตรโดยสารใบนั้นมีข้อกำหนด NON-REF หรือ NON-REFUND บัตรโดยสารใบนี้ก็ไม่สามารถนำมาคืนเงินได้) เมื่อผู้โดยสารต้องการทำการคืนบัตรโดยสารจะต้องมีเอกสารที่ถูกต้องพร้อมทั้งบัตรโดยสารเครื่องบิน (จะตรงกับเงื่อนไขของบัตรโดยสารด้วย) และจะต้องนำไปคืนกับบริษัทหรือสถานที่ที่ผู้โดยสารได้ทำการสั่งซื้อ เท่านั้น

กรณีผู้โดยสารคืนบัตรโดยสารด้วยความสมัครใจ ทางสายการบินจะคิดค่าธรรมเนียมในการคืนบัตรโดยสารแต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้เดินทางตามวันเวลาที่กำหนด ขอสงวนที่จะไม่คืนเงิน

กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเอง ผู้โดยสารจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน และไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ กรณีที่ผู้โดยสารมีพฤติกรรม หรือ รัฐบาลไม่อนุญาติให้เดินทาง สายการบินจะถือว่าผู้โดยสารคืนบัตรโดยสารด้วยความสมัครใจ และจะต้องหักค่าตามธรรมเนียมการคืนบัตรโดยสาร

การจองเกิน

ตามปฏิบัติทั่วไปการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ การบินเราอาจจะขายบัตรโดยสารเครื่องบินเกินที่นั่ง บางทีอาจจะให้ผู้โดยสารบางคนขึ้นเครื่องบินไม่ได้ การบินเราจะพยายามให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินอีกลำหนึ่งอย่างรวดเร็วที่ และยังมีการชดเชยที่ตามสายการบินหรือการล่าช้าให้ผู้โดยสาร

เปลี่ยนแปลงสายการบินระหว่างการเดินทาง

ตามเงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารเครื่องบิน ทางสายการบินเราจะทำการเปลี่ยนแปลงสายการบินระหว่างเดินทางให้กับทางผู้โดยสาร ซึ่งสายการบินที่เปลี่ยนให้จะเป็นสายการบินที่มีความร่วมมือกับสายการบินของเรา ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของสายการบินเราหากมีคำว่า ไม่อนุญาติให้เปลี่ยนแปลง NON-END หรือ NON-ENDORSABLEตั๋วใบนี้ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมจากทางสายการบินเราก่อน หากเป็นสาเหตุมาจากทางสายการบินเราเองที่ทำให้ผู้โดยสารต้องเปลี่ยนสายการบิน ทางสายการบินเราจะทำการจัดจองตั๋วของสายการบินอื่นให้แทน

การเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางอย่างสมัครใจ

หากเป็นเหตุผลของผู้โดยสารที่ไม่ได้ใช้บัตรโดยสารที่จองหรือไม่สามารถเดินทาง บัตรโดยสารที่จองที่ บัตรโดยสารกลับหรือบัตรโดยสารต่อไปที่จองก่อนจะถูกเลิก หากผู้โดยสารอยากเดินทางต่อ โปรดจองอีกครั้ง