สัมภาระคือสิ่งของที่ ผู้โดยสารต้องการพกพาเฉพาะสวมใส่ และ ใช้อย่างสะดวกสะบายในการเดินทาง ถ้าไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมยังรวมถึงสัมภาระเช็คอินของคุณและสิ่งของที่นำติดตัวด้วย

สัมภาระโหลดใต้เครื่อง

ความหมายของสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

หมายความว่าสัมภาระที่ผู้โดยสารให้ทางสายการบินเป็นผู้ดูแลและขนส่ง เพื่อความปลอดภัยของ สัมภาระ การโหลดกระเป๋าของคุณต้องมีการล็อค กล่องและถุงผ้าควรได้รับการบรรจุ ไม่ควรใส่เงินสด เครื่องประดับ สิ่งของมีค่า แบตเตอรี่ลิเธียมและวัสดุไวไฟและวัตถุระเบิดในกระเป๋าสัมภาระที่ต้องการจะโหลด

สัมภาระโหลดใต้เครื่องมีอะไรบ้าง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัมภาระทั้งหมดบรรจุเรียบร้อยดีแล้วก่อนเช็คอิน สามารถทนต่อความดันบางอย่าง สามารถทำให้สัมภาระขึ้นลงอย่างปลอดภัย และขนส่งภายในสถานการณ์ปกติ และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือ ฯลฯ จะต้องถูกล็อค

๒. กระเป๋ามาก๒ใน ไม่ควรผูกเป็นสิ่งเดียว

๓. สิ่งของเพิ่มเติมไม่สมควรนำไปผูกติด ควรนำใส่กระเป๋าให้เรียบร้อย

๔. ตะกร้าไม้ กระเป๋าที่ทำด้วยเชือก หรือฟาง ไม่สมควรนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์กับสัมภาระ

๕. ทางบริษัทไม่อนุญาติให้นำวัตถุอันตรายขึ้นเครื่อง นอกจากว่า จะได้รับการบรรจุที่ดีแล้ว

๖. ควรเขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์บนสัมภาระของท่านให้ชัดเจน

๗. ไม่ควรใช้ แกลบ ขี้เรื่อย คลิปหญ้า ในการแพคสัมภาระ

น้ำหนักและขนาดของสัมภาระที่จะโหลดใต้เครื่องมีขนาดเท่าไหร่

น้ำหนักสัมภาระที่โหลดฟรีต่อผู้โดยสาร ๑ คน(รวมสัมภาระโหลดและกระเป๋าถือติดตัว): ผู้โดยสารFirst Class (ไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กมีน้ำหนักสัมภาระ) น้ำหนักสัมภาระไม่เกิน40 กก.

ผู้โดยสารBusiness Class น้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 30 กก.

ผู้โดยสารEconomy Class น้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 20 กก.

ขนาดของสัมภาระไม่เกิน 40cm * 60cm * 100cm

ทารกมีน้ำหนักสัมภาระโหลดฟรีไหม

ผู้โดยสารทารกไม่มีน้ำหนักสัมภาระโหลดฟรี แต่สามรถโหลดรถเข็นเด็กที่สามารถพับเก็บได้ฟรี 1 คัน

ข้อกำหนดของกระเป๋าถือติดตัว

ข้อกำหนดสำหรับเส้นทางภายในประเทศ: น้ำหนักกระเป๋าถือติดตัวไม่เกิน 5 กก. ขนาดไม่เกิน 20cm * 40cm * 55cm ถ้าน้ำหนักและขนาดเกิน จะต้องนำไปเป็นสัมภาระไปโหลดใต้เครื่องแทน

ค่าใช้จ่ายเมื่อสัมภาระเกินน้ำหนักที่กำหนด

ถ้าสัมภาระที่คุณต้องการจะโหลดใต้เครื่องมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ผู้โดยสารจะต้องชำระเพิ่มในส่วนที่สัมภาระเกิน โดยอัตราค่าน้ำหนักเกินจะคิด 1.5% ของค่าโดยสารชั้น Economy

สัมภาระอื่นโหลดใต้เครื่อง

สัมภาระโหลดใต้เครื่องรวมแบตเตอรี่ลิเธียมไหม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นผลิตภัณฑ์ที่มีลิเธียม แบตเตอรี่และ แบตเตอรี่ลิเธียม สิ่งของเหล่านี้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคส่วนตัว ถ้าผู้โดยสารพกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนี้ โปรดใส่แบตเตอรี่สำรองในกระเป๋าถือติดตัวและมีบรรจุภัณฑ์ที่เดิมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดโดยมีฉนวนกันความร้อน แต่ละอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่สำรองไม่ควรเกิน ข้อจำกัด ดังต่อไปนี้

1) ปริมาณลิเธียมของโลหะลิเธียมหรือแบตเตอรี่ลิเธียมอัลลอยด์จะไม่เกิน 2 กรัม

2) คะแนนวัตต์ชั่วโมงของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะไม่เกิน 100Wh (วัตต์ชั่วโมงที่มีการคำนวณโดยการคูณแรงดันโดยความจุสูงสุดที่แสดงออกในชั่วโมงแอมแปร์)

3)ทางสายการบินอนุญาติที่มีคะแนนวัตต์ชั่วโมงอาจจะสูงกว่า 100Wh แต่ต้องไม่เกิน 160Wh ในขณะที่จำนวนของแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองที่จะดำเนินการจะต้องไม่เกิน 2 ชิ้น

4) แบตเตอรี่ลิเธียมใด ๆ ที่เกิน 160Wh ไม่อนุญาติในนำขึ้นเครื่อง

ข้อกำหนดในการโหลดของเหลวใต้เครื่อง

ผู้โดยสารสำหรับเส้นทางภายในประเทศไม่อนุญาตให้นำของเหลวขึ้นเครื่องบิน นอกจากโหลดใต้เครื่อง บรรจุภัณฑ์ของเหลว ควรเป็นไปตามมาตรฐานที่การทางสายการบินกำหนด คุณสามารถพกพา เครื่องสำอางจำนวนน้อย แต่ละชนิดจำกัด 1 ชิ้นและความจุไม่เกิน 100 มล. และนำมาใส่ถุงซิปล็อค เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

ความหมายของรายงานค่ากระเป๋าเดินทาง

เมื่อผู้โดยสารโหลดกระเป๋าเดินทางอยู่ ถ้าผู้โดยสารคิดว่ากำหนดสัมภาระของสายการบินของเราไม่สามารถป้องกันผลประโยชน์ของท่าน ผู้โดยสารสามารถทำรายงานค่ากระเป๋าเดินทางได้ มูลค่าที่แจ้งสูงสุดของกระเป๋าจะต้องไม่เกิน8000 เงินหยวนต่อชิ้น ถ้าผู้โดยสารมีไม่เห็นด้วยสำหรับ รายงานค่ากระเป๋าเดินทางและปฏิเสธการตรวจสอบ ทางสายการบินเรามีสิทธิปฏิเสธการขนส่งกระเป๋าสัมภาระของท่าน

สินค้าอันตรายที่ไม่สามารถพกพาติดตัวหรือโหลดใต้เครื่องมีอะไรบ้าง

เมื่อผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินไม่อนุญาตให้พกพา ปืน (รวมปืนของเล่น เครื่องส่งสัญญาณขนาดเล็กและประเภทต่างๆของอาวุธทำร้าย)กระสุน อาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ตำรวจ วัตถุระเบิด วัสดุไวไฟและวัตถุระเบิดง่าย วัสดุทีมีพิษสูง วัสดุทีมีกัมมันตรังสี วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ของเหลวที่เป็นอันตรายเป็นต้นและของที่ไม่อนุญาตให้ขนส่ง หากมีผู้โดยสารคนใดคนหนึ่งพกพาของที่กล่าวมาแล้วขึ้นเครื่อง ทางสายการบินจะให้ทางตำรวจเป็นผู้ดำเนินการ

ความเสียหายสัมภาระและเรื่องอื่น ๆ

ในกรณีที่มีความล่าช้าเกิดความเสียหายหรือสูญเสียการตรวจสอบสัมภาระในระหว่างการขนส่งกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานสัมภาระทันทีที่สนามบิน คุณจะต้องแสดงให้เห็นผ่านขึ้นเครื่องของคุณตรวจสอบสัมภาระและเอกสารประจำตัวให้กรอก "บันทึกอุบัติเหตุจากการขนส่งสัมภาระ" และระบุรายละเอียดทั้งหมดในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ หรือการสูญเสียการตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารควรจะบอกกับผู้ให้บริการภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับสัมภาระที่ทราบว่าสัมภาระสูญเสียหรือเสียหาย

สัมภาระเกินน้ำหนักและสัมภาระพิเศษ

การจัดส่งสินค้าพิเศษ เช่น อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การแสดง จะต้องทำรายการแจ้งตั้งแต่ตอนจองที่นั่งและเสนอรายการรายชื่อให้ศุลกากร เพื่อทางสายการบินจะได้จัดการพื้นที่ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง